Spletna stran je v fazi prenove
Nudimo zaposlitev: Tehnični sodelavec m/ž, Tehnični svetovalec m/ž
Splošni prodajni pogoji (SPP)
Splošni prodajni pogoji (SPP)
KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE družba za inženiring in telekomunikacije d.o.o.,
Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
 

Datum: 15. 06. 2022

 

1. Definicije

“KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE”: KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE družba za inženiring in telekomunikacije, d.o.o., Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija,

“Pogodba”: predstavlja pogodbo ali kombinacijo drugih pisnih dokumentov (npr. ponudba, naročilo), ki si ga KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE in pogodbena stranka izmenjata v zvezi s prodajo proizvodov, zagotavljanjem storitev in obveznosti, ki jih je potrebno izvesti;

“pogodbena stranka”: predstavlja posameznika ali poslovni subjekt, s katerim KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE želi skleniti pogodbo, oziroma jo je že sklenil.

 

2. Pogodba

Pogodba je veljavna, če je naročilo in potrditev naročila v pisni obliki. Naročilo pogodbene stranke mora KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE potrditi tako, da KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE vrne podpisano kopijo potrditve naročila v roku 3 dni, razen če ni v naročilu naveden drugačen rok. Pogodbena stranka ima pravico do preklica naročila, dokler KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE še ni oddal pisne potrditve. KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE-a nikoli ne zavezuje noben komentar in/ali opomba, ki jo pogodbena stranka navede po oddaji potrditve naročila, z izjemo tehničnega opisa in tehnične risbe, ki jo mora stranka pisno potrditi, ko jo KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE izdela in pošlje stranki. Po potrditvi tehničnega opisa in tehnične risbe, je KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE zavezan dobaviti produkt v skladu s to potrditvijo. V primeru, da pogodbena stranka prekliče naročilo po potrditvi s strani KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE, je pogodbena stranka dolžna plačati vse stroške, ki so KOMPAS TELEKOMUNIKACIJ-am že nastali v zvezi s tem naročilom. Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe.

 

3. Veljavnost

Razen če ni drugače določeno, izrecno in v pisni obliki, so pričujoči prodajni pogoji sestavni del vseh ponudb in pogodb, ki jih sklene KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE. Splošni pogoji pogodbene stranke niso veljavni, razen v primeru, če KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE te pogoje sprejme, izrecno in v pisni obliki.

 

4. Cene

Cene, ki so navedene v ponudbi KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE ali v potrditvi naročila, so cene na enoto in jih pogodbena stranka ne more enostransko spreminjati/prilagajati. Uvozne carine in uvozni stroški so dodatno v breme pogodbene stranke. V primeru povišanja cen opreme, stroškov dobave ali dela v skupni vrednosti več kot 2% glede na vrednost pogodbe, se ustrezno zviša cena iz pogodbe za celotno vrednost zvišanja cen. KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE lahko izkaže povišanje cen z dejansko kalkulacijo, ki je bila podlaga izdelavi ponudbe ali s povišanje skupnega indeksa cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, ki ga vodi in javno objavi Statistični urad Slovenije, za čas od sklenitve pogodbe do dejanske dobave opreme ali izvedbe storitve.

 

5. Dobava

Dobava se izvede v skladu z navedbo na ponudbo KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE in na datum oziroma v roku, ki je naveden v ponudbo. KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE zapisuje, pogodbena stranka pa se z naročilom strinja, da KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE ne odgovarja za zamudo v dobavi, če je do zamude prišlo zaradi razlogov na strani proizvajalca, zaradi višje sile ali ukrepov državnih organov. V primeru večjih časovnih zamikov, ki presegajo čas enega meseca, pri dobavi opreme predvsem zaradi težav v dobavni verigi, ima pogodbena stranka možnost odstopiti od pogodbe, če obenem poravna vse stroške nastale KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE v zvezi s pogodbo. Dobavnico mora podpisati pogodbena stranka ali pri njej zaposleni delavec, ki je pooblaščen za sprejem blaga. Ob podpisu mora biti zapisano ime, priimek in položaj delavca pri pogodbeni stranki.

 

6. Zavrnitev

Če dobavljeno blago oziroma opravljene storitve niso v skladu z naročilom, ima pogodbena stranka pravico do zavrnitve dobavljenega blaga oziroma opravljenih storitev, le v primeru, da je napako ali neskladje pravočasno, v roku 5 dni po prejemu blaga ali storitve, reklamirala pisno. Če pogodbena stranka zavrne blago ali opravljena dela, potem mora KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE v primernem roku (o katerem, bo stranka obveščena) zamenjati blago oziroma opraviti še ne opravljena dela v skladu z naročilom.

 

7. Embalaža

Blago mora biti zapakirano na takšen način, da v primeru normalnega transporta prispe do cilja v dobrem stanju, ter se lahko razklada in skladišči na običajen način. Za tiste materiale, za katere ima KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE posebna navodila za embalažo, jih mora pogodbena stranka upoštevati. Stroški za embalažo so vključeni v ceno blaga.

 

8. Plačilo

Plačilo se izvede v vrednosti, ki je napisana na potrditvi naročila, ponudbi ali v pogodbi. Če rok ni posebej določen, potem je rok plačila 8 dni neto.

 

9. Garancija, Jamstvo

KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE jamči, da je dobavljeno blago v skladu s specifikacijami, ki so navedene v pogodbi. Jamstvo velja 12 mesecev od prevzema opreme oziroma v skladu z garancijo proizvajalca. KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE ne jamči za poškodbe, ki nastanejo zaradi neupoštevanja priloženih navodil za uporabo ali zaradi malomarnega ravnanja z izdelkom, za poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, za poškodbe zaradi elementarne nesreče (potres, poplava, požar…), ter zaradi nepooblaščenega posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba.

 

10. Odpoved in Prenehanje

V primeru, če pogodbena stranka ne izpolnjuje obveznosti določene s to pogodbo in/ali v primeru začetka postopka zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju podjetja pogodbene stranke ali začasnih ustavitev plačil ali likvidacije podjetja pogodbene stranke, ima KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE pravico brez predhodnega obvestila in brez pravnega spora, delno ali v celoti odstopiti od pogodbe, ne da bi pri tem bil odgovoren za kakršnokoli škodo in ne da bi ti vplivalo na nadaljnje pravice KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE-a, ki je zaradi prenehanja pogodbe upravičen zahtevati povrnitev vseh stroškov in škode. Vsi zahtevki, do katerih ima ali bo imel KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE pravico v teh primerih, so izterljivi takoj in v celoti.

 

11. Višja Sila

KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE se lahko na pojav višje sile ali motenj v dobavni verigi sklicuje v primeru, če pogodbeno stranko obvesti o tem nemudoma, najkasneje v roku dveh tednov od nastanka situacije, ki je posledica pojava višje sile ali ugotovitev motenj v dobavi, in sicer v pisni obliki in ob predložitvi ustreznega dokaza. V primeru pojava višje sile ali motenj v dobavni verigi ima KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE pravico do enostranske prekinitve pogodbe, brez pravnega spora in brez odgovornosti za škodo.

 

12. Zakonodaja, Sodna pristojnost, Razno

Za vse pogodbe, ki jih sklene KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE, velja slovenska zakonodaja. Za morebitne spore, ki izhajajo iz ali se nanašajo na že sklenjene pogodbe ali bodoče pogodbe, ki jih bo sklenil KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE, je pristojno sodišče v Ljubljani. Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem kreiranja oz. izdaje in so veljavni do spremembe ali izdaje nove verzije ter so zainteresirani javnosti javno dostopni na spletnih straneh KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE. Če iz katerihkoli razlogov želite tudi materializirano verzijo, jo zahtevajte.